ජීව වායු ඒකක – Bio Gas Units

ගෑස් එනකම් මග බලාගෙන දවස් ගානක් ගෑස් පෝලිමේ ඉදල ඇති වෙලාද , සාමාන්‍ය මිළ වගේ 4-5 ගුණයක් ගෙවල කළුකඩ මිලට ගෑස් අරන් ලතවෙනවද, ගෑස් නැව …

Genso Power Technologies – Pvt Ltd

Genso Power Technology Pvt, Ltd is a strategic emerging enterprise that operates in power and electricity-related activities in Sri Lanka. Its business scope ranges from …

Yamaha MT 15

Thoughts of a Sri Lankan bike lover

අපරාදේ MT 15 එකක් ලක්ෂ හයක් දීලා ගෙනාවේ 👇මට කියනවා උබට හොනට් , cbr , ට්‍රැකර් එකක් ගේන්න තිබුනා කියලා … ගේන්න තිබුනා තමයි ඒ …