අලුවා Aluwa

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

කිරි ටොෆි Kiri Toffee

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

කීසස් Kisses

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

කොකිස් Kokis

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

පැණි වළලු Peni Walalu

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

පොල් ටොෆි Pol Toffee

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.

මුං කැවුම් Mun Kewum

හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිවසේදීම සාදන ලද කැවිලි. විශ්වාසයෙන් යුතුව ගන්න.