e1-2
e2-3
e3-3
e4-2
e5-2
e6-2
e7-2
e8-1
e9-1
e10-2
 • May 10, 2022 6:46 pm
 • Dehiattakandiya, Sri Lanka

දෙහිඅත්තකණ්ඩියේ තියෙන්නේ
0703270236. අවශ්‍ය අය පමණක් කතා කරන්න පාවිච්චි කරනගමන්

Overview

 • Category : Motorbikes & Scooters
 • Model year : 2009
 • Engine Capacity : 150
 • Condition : Used
 • Brand : Bajaj
 • Bike Type : Motorbikes

Location

Dehiattakandiya, Sri Lanka

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service