2973326351_n
001811277_n
17431143_n
26166984_n
799607958_n
864166700_n
952020467_n
5150398833_n
9082971113_n
34181158414_n
59157803921_n
71748691986_n
  • August 16, 2022 8:48 am
  • Gampaha, Sri Lanka
රු1,500

Specifications
Material: Carbon Fibre Protector Film
Size: 60 x 7 cm 40 x 7 cm
Quantity: 4 pcs
Available Logos : Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, BMW, Ford, Audi, Kia, Benz, Mitsubishi
Feature:
Absorbs impacts and prevents scratches.
Can cover existing scratches; give your car a different style.
Can effectively protect the edge of the outside Door Sill Plate, to prevent friction scratch.
installation is very easy.
it have glue on the back.
when you installing a sticker (you can sprinkle some water on the back of sticker then you can move stickers freely to avoid it reaching the wrong position )

Place Your Order Here By Using 3 Simple Steps.
සරල පියවර 3 ක් භාවිතා කරමින් ඔබේ ඇණවුම ලබාදෙන්න.

🔅Name/නම
🔅Address/ලිපිනය
🔅Contact Number/ දුරකථන අංකය

📌Islandwide Delivery Available📦(200/= to 300/=)
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට බෙදාහරිනු ලැබේ.
📌Cash on Delivery Available
Delivery time 2 to 5 working days
Contact 📞/WhatsApp📱 0764498466

Overview

  • Category : Auto Parts & Accessories
  • Condition : New
  • Item Type : Other Accessory

Location

Gampaha, Sri Lanka

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service