v1-1
v2-2
v3-1
v4-1
v5-1
v6
v7
  • May 8, 2022 7:37 pm
  • Kalutara, Sri Lanka
රු435,000

කන්ඩිශන් හොදයී
එන්ජින් හොදයී
ඩොකියුමන්ට් ක්ලියර්
රනින් හොදයී
මුදල් හදිස්සියක්
අඩු කරලා දෙනවා

Overview

  • Category : Motorbikes & Scooters
  • Condition : Used
  • Brand : Volty
  • Bike Type : Motorbikes

Location

Kalutara, Sri Lanka

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service