w1
w2
w3
w4
w5
w6
 • May 6, 2022 8:47 pm
 • Kaduwela, Sri Lanka
රු220,000

– අවශනම් ෆිනෑන්පහසුකම් ලබාදිය හැක
අවම මූලික ගෙවීම
-230000/-commcial credit

Overview

 • Category : Motorbikes & Scooters
 • Model year : 2015
 • Condition : Used
 • Brand : Yamaha
 • Bike Type : Motorbikes

Features:

 • ❤️Showroom condition💯
 • ❤️Engine 💯
 • ❤️Runing 💯
 • ❤️All document clear

Location

Kaduwela, Sri Lanka

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service